Top.Mail.Ru
19 սեպտեմբերի 2022թ.

«ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 1(105) 2022 ՀԱՄԱՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Տեղեկացնում ենք, որ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ. ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ»  պարբերականի 1(105) 2022 համարի էլեկտրոնային տարբերակը արդեն հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://concourt.am/pdf/uploads/63285c72a7f32_1.105-2022.pdf

Նորություններ