ԱՐԵՎԻԿ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
/22.11.2017 դրությամբ/

 1. Անձը և իրավական պետությունը. փոխադարձ պարտականություններ և պատասխանատվություն, «Իրավունք և օրինականություն», 1996 N 1/9։
 2. Իրավական պետություն. բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները, «Օրենք և իշխանություն», 1996 հուլիս N 1 (2)։
 3. Նոր իրավական համակարգի ստեղծումը և օրենսդրության ժողովրդավարացումը, «Օրենք և իշխանություն», 1996 նոյեմբեր-դեկտեմբեր N 5-6 (7)։
 4. Իրավական պետություն և օրինականություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 1999 (համահեղինակ)։
 5. Իրավական պետություն և օրինականություն (2-րդ հրատարակություն լրացված և վերամշակված), Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2001 (համահեղինակ)։
 6. Իրավական պետություն. հիմնախնդիրներ և դատողություններ, «Կանթեղ», 2002 N 3։
 7. Ի՞նչ է քաղաքացիական ծառայությունը։ Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Երևան, «Պետական ծառայություն», 2004 (համահեղինակ)։
 8. Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի (100 փաստարկ), Երևան, 2005 (համահեղինակ)։
 9. Արդյունավետ սահմանադրական վերահսկողության իրականացման պառլամենտական երաշխիքները. հայաստանյան իրողություններ, «Ալմանախ», Երևան, Նժար-2009։
 10. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, «Իրավունք», 2010 (համահեղինակ)։
 11. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն իրավական պրակտիկայում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2013թ. 4 (70) էջ 5-13։
 12. Դատավարական առանձնահատկություն, թ՞ե իրավունքի սահմանափակում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2014թ. 1 (71) էջ 5-12։
 13. Некоторые аспекты защиты конституционных прав человека в практике конституционного правосудия Республики Армения, Коституционное правосудие 4(66) 2014, ст. 19-27.
 14. Some Aspects of Protection of the Constitutional Rights of an Individual in the Practice of the Constitutional Justice of the Republic of Armenia, International Conference, Budva 26-29 November 2014, pp. 93-97.
 15. Современные проблемы функциональных взаимоотношений Конституционного Суда и общих судов Республики Армения, Коституционное правосудие 4(70) 2015, ст. 7-16.
 16. Роль конституционного суда Республики Армения в укреплении независимости судебной власти։ конституционно-правовые решения, современные вызовы и тенденции развития, Альманах, 2015, ст. 36-45.
 17. Status of Implementation of the Decisions of the Constitutional Court in the Legal Practice of the Republic of Armenia, Constitutional Justice 2 (72) 2016, ст. 55-59.
 18. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Իրավունք», 2016թ., էջ 41-59։
 19. Судебная активность Конституционного Суда Республики Армения в контесте конституционных реформ, Коституционное правосудие 4 (74) 2016, ст. 36-44.
 20. Judicial Activism of the Constitutional Court of the Republic of Armenia in the Context of Constitutional Reforms, Judicial Activism of a Constitutional Court in a Democratic state. Proceedings of the 2016 Conferance of the Constitutional Court of the Republic of Latvia- Riga, 2016 pp. 411-418.
 21. The Modern Challenges of the Interrelations between the Constitutional Justice and Politics in the Republic of Armenia, Коституционное правосудие 2 (76) 2017, ст. 55-66.
 22. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը (գիտագործնական մեկնաբանություններ), Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, (համահեղինակ):