ԱՐԵՎԻԿ ՀԱՄԼԵՏԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
/18.06.2018 դրությամբ/

 1. Անձը և իրավական պետությունը. փոխադարձ պարտականություններ և պատասխանատվություն, «Իրավունք և օրինականություն», 1996 N 1/9։
 2. Իրավական պետություն. բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները, «Օրենք և իշխանություն», 1996 հուլիս N 1 (2)։
 3. Նոր իրավական համակարգի ստեղծումը և օրենսդրության ժողովրդավարացումը, «Օրենք և իշխանություն», 1996 նոյեմբեր-դեկտեմբեր N 5-6 (7)։
 4. Իրավական պետություն և օրինականություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 1999 (համահեղինակ)։
 5. Իրավական պետություն և օրինականություն (2-րդ հրատարակություն լրացված և վերամշակված), Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2001 (համահեղինակ)։
 6. Իրավական պետություն. հիմնախնդիրներ և դատողություններ, «Կանթեղ», 2002 N 3։
 7. Ի՞նչ է քաղաքացիական ծառայությունը։ Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Երևան, «Պետական ծառայություն», 2004 (համահեղինակ)։
 8. Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի (100 փաստարկ), Երևան, 2005 (համահեղինակ)։
 9. Արդյունավետ սահմանադրական վերահսկողության իրականացման պառլամենտական երաշխիքները. հայաստանյան իրողություններ, «Ալմանախ», Երևան, Նժար-2009։
 10. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, «Իրավունք», 2010 (համահեղինակ)։
 11. ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն իրավական պրակտիկայում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2013թ. 4 (70) էջ 5-13։
 12. Դատավարական առանձնահատկություն, թ՞ե իրավունքի սահմանափակում, ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, 2014թ. 1 (71) էջ 5-12։
 13. Некоторые аспекты защиты конституционных прав человека в практике конституционного правосудия Республики Армения, Коституционное правосудие 4(66) 2014, ст. 19-27.
 14. Some Aspects of Protection of the Constitutional Rights of an Individual in the Practice of the Constitutional Justice of the Republic of Armenia, International Conference, Budva 26-29 November 2014, pp. 93-97.
 15. Современные проблемы функциональных взаимоотношений Конституционного Суда и общих судов Республики Армения, Коституционное правосудие 4(70) 2015, ст. 7-16.
 16. Роль конституционного суда Республики Армения в укреплении независимости судебной власти։ конституционно-правовые решения, современные вызовы и тенденции развития, Альманах, 2015, ст. 36-45.
 17. Status of Implementation of the Decisions of the Constitutional Court in the Legal Practice of the Republic of Armenia, Constitutional Justice 2 (72) 2016, ст. 55-59.
 18. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, «Իրավունք», 2016թ., էջ 41-59։
 19. Судебная активность Конституционного Суда Республики Армения в контесте конституционных реформ, Коституционное правосудие 4 (74) 2016, ст. 36-44.
 20. Judicial Activism of the Constitutional Court of the Republic of Armenia in the Context of Constitutional Reforms, Judicial Activism of a Constitutional Court in a Democratic state. Proceedings of the 2016 Conferance of the Constitutional Court of the Republic of Latvia- Riga, 2016 pp. 411-418.
 21. The Modern Challenges of the Interrelations between the Constitutional Justice and Politics in the Republic of Armenia, Коституционное правосудие 2 (76) 2017, ст. 55-66.
 22. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը (գիտագործնական մեկնաբանություններ), Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, (համահեղինակ):
 23. Challenges of the Constitutional Development and the Role of the Constitutional Court in Ensuring Constitutionality in the Republic of Armenia. Report for the International Conference organized within the frames of the Conference of the European Constitutional Courts in Prague, on 13-14 June 2018. Вызовы конституционных развитий и роль Конституционного суда в обеспечении конституционности в Республике Армения. Доклад на Международной конференции европейских конституционных судов, Прага, 13-14 июня 2018 года.